Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

1. PRIOR

Surfside Poké, met maatschappelijke zetel te Weversstraat 4, 2400 Mol en met ondernemingsnummer BE 0735.823.687 (hierna: "Surfside Poké") hecht veel waarde en belang aan uw privacy en de veilige verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website surfsidepoke.be. Wij streven ernaar de gegevens van de bezoekers van onze website (hierna: "Bezoekers") zoveel mogelijk te beschermen tegen verlies, lekken, fouten, ongeoorloofde toegang en elke andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "GDPR" genoemd), alsmede de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Surfside Poké u als gebruiker, in de zin van de GDPR, informeren over de verwerkingen en u adequaat informeren over onder andere de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen, waar we de gegevens vandaan halen, hoe we de gegevens die we over u verzamelen gebruiken, hoe lang we uw gegevens bewaren, aan wie we deze informatie kunnen verstrekken en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Surfside Poké wil je erop wijzen dat het verstrekken van bepaalde verplichte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is voor het leveren van onze diensten. Zonder de genoemde persoonsgegevens kunnen de diensten niet of onvoldoende door Surfside Poké worden aangeboden.

Waar nodig vragen we u als betrokkene om uw geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming om bepaalde verwerkingen uit te voeren.

Onze Privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast en gewijzigd. Deze zullen duidelijk worden gemaakt in onze Privacyverklaring. Het is daarom aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Eventuele substantiële wijzigingen zullen altijd duidelijk worden gecommuniceerd en indien nodig zal hiervoor een nieuwe toestemming worden gevraagd.

 De huidige verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20/11/2023

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Gegevensbeheerder(s) 

Voor de toepassing van deze privacyverklaring, die betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst met Surfside Poké en het gebruik van surfsidepoke.be, wordt Surfside Poké beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. In dit verband bepaalt Surfside Poké alleen of in samenwerking met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Je kunt ons altijd bereiken via onderstaande contactgegevens:

Surfside Poké

Weversstraat 4, 2400 Mol

Bedrijfsnummer: BE 0735.823.687

E-mail: info@surfsidepoke.be

Website: surfsidepoke.be

Gegevensbeheerder(s)

In het kader van haar dienstverlening aan u kan het nodig zijn dat Surfside Poké persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot wat noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. Op verzoek kunt u altijd geïnformeerd worden over de ontvangers.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Surfside Poké verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene rechtsbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens na te leven. 

In toepassing van het beginsel van minimale gegevensverwerking zal Surfside Poké alleen die gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.

Een lijst met categorieën van persoonsgegevens die door uw gebruik kunnen worden verwerkt, vindt u hier:

 • Persoonlijke identificatiegegevens

 • Bedrijfsgegevens

 • Elektronische identificatiegegevens.

 

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? (OPGELET: LIJST AANVULLEN, AFHANKELIJK PER BEDRIJF)

Surfside Poké verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde of ontvangen diensten op correcte wijze te kunnen leveren, alsmede om de functionaliteiten van de website op correcte en intuïtieve wijze te kunnen aanbieden en waar nodig adequaat op uw verzoeken te kunnen reageren. Daarnaast verwerkt BEDRIJF uw persoonsgegevens om u als Bezoeker van de website een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden.

De verwerking van persoonsgegevens van Klanten en Bezoekers is voornamelijk gericht op de volgende specifieke doeleinden:

 • Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen naar aanleiding van uw specifieke verzoek via het contactformulier of via e-mail;

 • De website aanpassen aan uw specifieke gebruik;

 • Onze services verbeteren;

 • Om uw vragen te beantwoorden als u deze telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail stelt;

 • Om contact met u op te nemen in het kader van een selectie- en wervingsproces;

 • Om ons in staat te stellen statistische analyses uit te voeren;

 • Fraude en misbruik voorkomen.

 

Bij het gebruik van onze website worden ook gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Gebruiker verstrekt de persoonsgegevens vaak zelf aan Surfside Poké en kan zo een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisering ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan Surfside Poké besluiten bepaalde functionaliteiten op te schorten in afwachting van aanvulling of correctie.

 

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW INFORMATIE?

Je gegevens worden alleen gedeeld binnen Surfside Poké. In principe worden uw gegevens niet gedeeld met derden, tenzij:

 • Je hebt hier expliciet toestemming voor gegeven;

 • Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van onze activiteiten;

 • Dit is nodig om de overeenkomst met Surfside Poké op de juiste manier uit te voeren;

 • We zijn wettelijk verplicht om dit te doen met betrekking tot de overheid en/of de autoriteiten.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor marketingdoeleinden.

 

7. TRANSMISSIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EEA)?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

 

8. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

            8.1. Ervoor zorgen dat de principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd

Surfside Poké verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:

 

 • In overeenstemming met de doeleinden zoals hierin uiteengezet, of op een manier die niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijke doel;

 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking is gebaseerd op de volgende rechtsgronden, voor zover van toepassing:

  • Toestemming: de persoonlijke gegevens worden verwerkt na uw toestemming.

  • Gerechtvaardigd belang: de persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit in het gerechtvaardigd belang is van Surfside Poké als onderneming, voor zover uw persoonlijke belangen niet zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang.

  • Overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Surfside Poké.

  • Wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden zodat Surfside Poké aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen.

 

 • Op een manier die in verhouding staat tot het beoogde doel;

 • Op de juiste manier;

 • In principe gedurende een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteit op de website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;

 • In wettelijk bepaalde gevallen, gedurende een periode die gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;

 • Op een manier die voldoende garanties biedt tegen ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking en/of onopzettelijk verlies of beschadiging.

 

            8.2. Recht van toegang

Iedere Klant of Bezoeker die voldoende bewijs van zijn identiteit overlegt, heeft het recht om van Surfside Poké een verklaring te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, indien dit het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te verkrijgen.

 Je hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om te bepalen) periode waarin je persoonsgegevens worden opgeslagen en de rechten die je kunt uitoefenen in overeenstemming met de GDPR.

 Indien u uw recht op inzage / rectificatie / wissing wilt uitoefenen, zal Surfside Poké hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek en alleen als dit recht namens u bestaat. Het verzoek dient per aangetekende post of per e-mail te worden gericht aan: info@surfsidepoke.be

 Persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn, kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt uw recht op rectificatie uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Surfside Poké. Surfside Poké doet dit binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring.

 Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door Surfside Poké te laten verwijderen. U kunt zich alleen op dit recht beroepen in de volgende gevallen die Surfside Poké zal beoordelen:

 • Wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;

 • Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden bestaan voor de verwerking;

 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 • Wanneer uw gegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

 

            8.3. Recht op beperking van de verwerking / Recht van bezwaar

Je hebt het recht om van Surfside Poké een beperking van de verwerking te verkrijgen als een van de onderstaande elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens;

 • De verwerking van Surfside Poké blijkt onrechtmatig te zijn en je wilt de persoonsgegevens niet wissen, maar je wilt een beperking van de verwerking;

 • Surfside Poké heeft je persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt ze nog wel nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Surfside Poké beoordeelt gedurende deze periode of er redenen zijn om de persoonsgegevens te wissen.

Daarnaast hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Hierna zal Surfside Poké de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Surfside Poké dwingende legitieme gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer er wettelijke gevolgen aan verbonden zijn of wanneer een dergelijke beslissing u aanzienlijk kan beïnvloeden. U kunt echter altijd zelf ingrijpen in dergelijke besluitvorming of om menselijke tussenkomst vragen.

Tot slot hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking, zal Surfside Poké dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek moet per aangetekende post of per e-mail worden ingediend bij: info@surfsidepoke.be

 

            8.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan Surfside Poké verstrekt in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, zal Surfside Poké dit doen binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek moet per aangetekende post of per e-mail worden ingediend bij: info@surfsidepoke.be

 

            8.5. Recht om vergeten te worden (wissen)

Wanneer je Surfside Poké terecht hebt verzocht gegevens te rectificeren, te verwijderen of beperkt te verwerken, zal Surfside Poké elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. U kunt ook altijd informatie ontvangen over deze ontvangers.

 

            8.6. Recht om uw toestemming in te trekken / Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. Daarnaast heeft u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Surfside Poké.

Indien u uw toestemming wilt intrekken of uw recht op het indienen van een klacht wilt uitoefenen, zal Surfside Poké hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek. Het verzoek moet per aangetekende post of per e-mail worden ingediend bij: info@surfsidepoke.be

 

            8.7. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal Surfside Poké altijd handelen in overeenstemming met de GDPR en dus alle door de GDPR vereiste informatie verstrekken in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm, die u in gewone taal ontvangt.

De termijnen voor het reageren op uw verzoeken kunnen worden verlengd in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / omvang van uw verzoeken. Daartoe zal Surfside Poké u binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging en de redenen daarvoor.

 

            8.8. Recht om een klacht in te dienen

Surfside Poké streeft ernaar uw gegevens veilig en rechtmatig te verwerken. Mocht je desondanks van mening zijn dat er iets mis is gegaan of dat je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@surfsidepoke.be

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

9. VEILIGE AFHANDELING

Surfside Poké erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Surfside Poké neemt daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verwerking of toegang om misbruik te voorkomen.

 

10. COOKIES

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde "cookies" op uw opslagapparaat worden geplaatst om bepaalde keuzes van terugkerende bezoekers te onthouden of om u bepaalde functionaliteiten te bieden.

Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid, dat beschikbaar is op de website.